fbpx

Нормативна уредба

Полезни документи

По-долу са поместени важни наредби, директиви и регламенти. Файловете са в PDF формат (трябва да имате инсталиран Adobe Reader).

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 165/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт

НАРЕДБА № Н-3 от 7 април 2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета

ДИРЕКТИВА 2009/5/ЕО НА КОМИСИЯТА от 30 януари 2009 г. за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт

ДИРЕКТИВА 2009/4/ЕО НА КОМИСИЯТА от 23 януари 2009 г. относно контрамерки за установяване и предотвратяване на манипулирането на записите на тахографи, за изменение на Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно Социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилният транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета

РЕГЛАМЕНТ(ЕО) № 68/2009 НА КОМИСИЯТА от 23 януари 2009 г. за адаптиране за девети път към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

НАРЕДБА № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета

НАРЕДБА № 13 от 19 април 2004 г. за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

Указания за прилагане на Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2006/22/ЕО и Регламент (ЕИО) № 3821/85:

Указание 1 – Изключения от изискванията за минимален период за почивка и максимално време на управление, с цел намиране на подходящо място за паркиране

Указание 2 – Записване на времето, през което водачът пътува до място, което не е обичайното място за приемане или предаване на превозно средство, попадащо в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006

Указание 3 – Разпореждане за прекъсване на периодите на “прекъсване”, дневна или седмична “почивка”, с цел преместване на превозно средство на терминал, места за паркиране или граница.

Указание 4 – Записване на времето на управление от дигитални тахографи, при извършване на превози с чести или многократни спирания

Указание 5 – Формуляр за удостоверение за дейности, установен от Решение на Комисията (2009/959/ЕС) от 14 декември 2009 година за изменение на Решение 2007/230/ЕО относно формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт

Указание 6 – Записване на времето, прекарано на борда на ферибот или на влак, когато водачът има осигурен достъп до легло или кушетка.

Scroll to Top