Нормативна уредба2019-01-18T09:44:54+00:00

Нормативна уредба

По-долу са поместени важни наредби, директиви и регламенти. Файловете са в PDF формат (трябва да имате инсталиран Adobe Reader).

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 165/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт

НАРЕДБА № Н-3 от 7 април 2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета

ДИРЕКТИВА 2009/5/ЕО НА КОМИСИЯТА от 30 януари 2009 г. за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт

ДИРЕКТИВА 2009/4/ЕО НА КОМИСИЯТА от 23 януари 2009 г. относно контрамерки за установяване и предотвратяване на манипулирането на записите на тахографи, за изменение на Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно Социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилният транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета

РЕГЛАМЕНТ(ЕО) № 68/2009 НА КОМИСИЯТА от 23 януари 2009 г. за адаптиране за девети път към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

НАРЕДБА № РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета

НАРЕДБА № 13 от 19 април 2004 г. за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

Указания за прилагане на Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2006/22/ЕО и Регламент (ЕИО) № 3821/85:

Указание 1 – Изключения от изискванията за минимален период за почивка и максимално време на управление, с цел намиране на подходящо място за паркиране

Указание 2 – Записване на времето, през което водачът пътува до място, което не е обичайното място за приемане или предаване на превозно средство, попадащо в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006

Указание 3 – Разпореждане за прекъсване на периодите на “прекъсване”, дневна или седмична “почивка”, с цел преместване на превозно средство на терминал, места за паркиране или граница.

Указание 4 – Записване на времето на управление от дигитални тахографи, при извършване на превози с чести или многократни спирания

Указание 5 – Формуляр за удостоверение за дейности, установен от Решение на Комисията (2009/959/ЕС) от 14 декември 2009 година за изменение на Решение 2007/230/ЕО относно формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт

Указание 6 – Записване на времето, прекарано на борда на ферибот или на влак, когато водачът има осигурен достъп до легло или кушетка.

Tacho.bg използва "бисквитки", за да подобри вашето преживяване, да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което ви предлага. Научете повече в нашите Общи условия. Разбрах