Венци ЕООД, гр. Габрово, на основание чл. 127 (1) от ЗУТ

организира

Обществено обсъждане на проект

Изменение на ОУП град Плевен и ПУП – ПРЗ за УПИ II-11080, КВ. 607 по плана на град Плевен и ПИ 48.21 в местността „Акчара“ в землището на град Плевен.

Общественото обсъждане ще се проведе в офиса на Венци ЕООД на адрес гр. Плевен, ул. Българска авиация 17 на 07.06.2017 г. от 10:00 ч.