„Венци” ЕООД, гр. Габрово, на основание чл. 127 (1) от ЗУТ

ОРГАНИЗИРА

Обществено обсъждане на проект

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП ГРАД ПЛЕВЕН И ПУП – ПРЗ ЗА УПИ II-11080,
КВ. 607 ПО ПЛАНА НА ГРАД ПЛЕВЕН И ПИ 48.21 В МЕСНОСТТА „АКЧАРА“
В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ПЛЕВЕН.

Общественото обсъждане ще се проведе в офиса на „ВЕНЦИ” ЕООД,
адрес гр. Плевен, ул. Българска авиация 17 на 07.06.2017 г. от 10:00 ч.